Kantel uw tablet verticaal

Nu kunt u in deze tabel horizontaal scrollen door een veegbeweging met uw vinger te maken

Klassenorm


Klasse 2016Herenhout/150 ballenDameshout/150 ballen
A75.000 - 90.000> 112569.000 – 90.000> 1035
B67.000 - 74.999> 100561.000 – 68.999> 915
C00.000 - 66.999< 1005 00.000 – 60.999< 915

De klassengrenzen zijn per 1 januari 2016 als volgt:

Kegelaars en kegelaarsters zijn voor wat betreft de speelsterkte, ingedeeld in “klassen”
De KNKB heeft hiervoor een indeling met behulp van letters.
De klassengrenzen worden ieder jaar door het KNKB bestuur vastgesteld, na advies door de consuls op de vergadering van consuls in december.

De KNKB klassering staat op uw KNKB lidmaatschapskaart voor het lopende jaar.

De tabel geldt voor het jaar 2016 en is gebaseerd op de klassering wedstrijd resultaten van vorige jaren. Het gemiddelde is zoals gebruikelijk per 10 ballen.

Volgens het wedstrijdreglement worden de klassen vastgesteld:

Artikel 61.

Alle bij de K.N.K.B. aangesloten bonden zijn verplicht hun leden de mogelijkheid te geven zich te kunnen klasseren.

Artikel 62.

Wanneer door omstandigheden een klasseringswedstrijd komt te vervallen of verplaatst dient te worden, moet dit z.s.m. aan de verantwoordelijke consul en de voorzitter van de Commissie Consuls worden gemeld.

Artikel 63.

Om zich te klasseren voor een A-, B- of C-kaart, moeten binnen het in art. 51 (zie wedstrijdreglement) genoemde tijdvak 150 klasseringsballen worden geworpen.
Op het in te leveren formulier mogen meer dan 150 klasseringsballen worden genoteerd. Bij het gooien van meer dan 150 klasseringsballen moeten, bij inlevering, de seriematig (b.v.2×15, 3×10, 4×15, 5×12, 6×10) en dus niet individuele series, laagste boventallige scores worden teruggebracht tot de verplichte 150 tellende klasseringsballen.
Bij de inlevering van de klasseringsformulieren dienen de bonden er voor te zorgen, dat alle formulieren op de juiste wijze ingevuld, gesorteerd op registratienummer en per club zijn gebundeld.

Artikel 64.

Het vaststellen van de benedengrens voor de A , B en C klassering vindt jaarlijks plaats door het K.N.K.B bestuur, na de commissie consuls te hebben gehoord.
De voorstellen van de commissie consuls dienen gebaseerd te zijn op behaalde scores

Artikel 65.

In de A klasse worden ingedeeld:

Alle kegelaars die bij de 150 klasseringsballen een gemiddelde hebben gegooid hoger dan het voor deze klasse gestelde gemiddelde.

Kegelaars, welke op basis van hun gemiddelde zouden zijn ingedeeld in de B klasse, echter bij op de nationale wedstrijdkalender vermeld staande wedstrijden van het voorgaande jaar een gemiddelde hebben gegooid dat 3 hout of meer bedraagt dan de bepaalde grens voor de A klasse.

Kegelaars die in het voorgaande jaar een vastgestelde +score hadden t.o.v. de toen geldende A-norm.

Nationale kampioenen in de B-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar een A-kaart

In de B klasse worden ingedeeld:

Alle kegelaars die bij de 150 klasseringsballen een gemiddelde hebben gegooid welke is vastgesteld voor deze klasse.

Kegelaars, welke op basis van hun gemiddelde zouden zijn ingedeeld in de C klasse, echter bij op nationale wedstrijdkalender vermeld staande wedstrijden van het voorgaande jaar een gemiddelde hebben gegooid dat 3 hout of meer bedraagt dan de bepaalde grens voor de B klasse.

In de C klasse worden ingedeeld:


Kegelaars die bij de 150 klasseringsballen een gemiddelde hebben gegooid lager dan vastgesteld voor de B-klasse.

Beginnende kegelaars zonder kegelverleden. Zij blijven ook in het tweede jaar in de C klasse ingedeeld, tenzij zij in het eerste jaar 150 klasseringsballen hebben gegooid.

Onder een beginnend kegelaar wordt verstaan een persoon die nog nooit eerder lid is geweest van een aangesloten bond.

In de AA klasse worden ingedeeld:

Kegelaars welke niet voldaan hebben aan de vastgestelde criteria om ingedeeld te worden in een van de bovengenoemde klassen.

Kegelaars met een kegelverleden die opnieuw weer lid worden van een aangesloten bond.

Artikel 66.

Kegelaars welke binnen het in art. 51 genoemde tijdvak geen 150, maar wel tenminste 50 ballen gegooid, hebben worden geklasseerd a.d.h.v. de vastgestelde normen indien zij in het voorgaande jaar wel de vereiste 150 ballen gegooid hebben.

De klasse wordt dan bepaald a.d.h.v. het gemiddelde resultaat over de 150 ballen uit het voorgaande jaar en de 50 ballen van het onderhavige jaar.

Artikel 67.

Controle op de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen berust bij alle bestuursleden en de consuls van de K.N.K.B..

Artikel 68.

Overtredingen of het niet opvolgen van de genoemde bepalingen van dit W.R. kunnen worden bestraft. Bij constatering van frauduleuze handelingen ontvangen de leden van de desbetreffende bond een AA -kaart en wordt de betreffende bond in het volgende wedstrijdseizoen uitgesloten van deelname aan nationale wedstrijden. Tegen dit artikel is geen beroep mogelijk.